ผลิตภัณฑ์
Metal Ceiling
  - STRIP CEILING
  - CELL CEILING
  - TILE CEILING
  - EXTRATILE CEILING
 
Sunscreen & Louvers
  - Louvers
  - Ellipse Louvers
  - Arched Louvers
  - Rocket Louvers
 
Composite Panel
  - SKY RAINBOW
  - ALUPANEL XT
  - ALUCOPRO LATTICE
 
Facade/Cladding
  - FACADE / CLADDING
 
LS-Art Panel/Laser Cutting
  - Laser Cutting One-Stop Service
 
 

โรงงานสีเขียว

โรงงานสีเขียว หมายถึง โรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลักการ 3 Rs  และ Clean Technology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต( Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อม ( Eco-Design-Eco Product ) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นโรงงานสีเขียวใน 5 ระดับดังนี้
  1. ความมุ่งมั่นสีเขียว ( Green Commitment ) คือมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
  2. ปฏิบัติสีเขียว ( Green Activity ) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  3. ระบบสีเขียว ( Green System ) คือการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. วัฒนธรรมสีเขียว ( Green Cultural ) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโนทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร
  5. เครือข่ายสีเขียว ( Green Network ) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
 
ประโยชน์ของการพัฒนาโรงงานสีเขียว
  1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ
  2. ชุมชนโดยรอบได้รับความเป็นธรรมเข้าถึงโอกาสการมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว
  3. เกิดการสร้างงานและการจ้างงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการว่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมคนงานมีความสุขกับการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ดี
  4. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุน สร้างโอกาสการแข่งขัน
  5. สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว”ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 
    หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ผลิตภัณฑ์ | บริการ | ผลงาน | แคตตาล็อก | ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา